Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Másodlagos filozófiai alapirodalom bibliográfiája

2008.10.31

Bevezetés a filozófiába — Magyar nyelvű szakirodalmi bibliográfia

 

1.        Tankönyvek és a hozzájuk tartozó szöveggyűjtemények

ÁRON László – JÓCSÁK Mária – KALMÁR László – KERNER Anna: Filozófia középiskolásoknak. Bp. 2008.

DÖRÖMBÖZI János: A filozófia alapjai. Bp. 1995. és további kiadások

DÖRÖMBÖZI János: Erkölcsi alapismeretek. Bp. 2006. és további kiadások

DÖRÖMBÖZI János: Filozófiai szöveggyűjtemény I-II. Bp. 1995. és további kiadások

KOVÁCS Márton – NÉMETH Gábor Sándor szerk.: Filozófiatörténeti áttekintés érettségizőknek (DFT) h. n. é. n.

STEIGER Kornél: Filozófia tankönyv a középiskolák számára. Bp. 2002. és további kiadások  

STEIGER Kornél: Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Bp. 2002 és további kiadások

 

2.        Általános összefoglalások, kézikönyvek; szakfilozófiák

APRISKO, P. P.: Az orosz filozófia története. Ford. GORETITY József. Bp. 2007. (különösen: 3., 4., 9. és 10. részek)

BÁNKI Dezső szerk.: Filozófiai kisenciklopédia. Bp. 1993.

BAYER József: A politikai gondolkodás története. Bp. 2005.

BOROS Gábor főszerk.: Filozófia. Bp. 2007.

BRAUN, Lucien: A filozófiatörténet története. Ford. STEIGER Kornél. Bp. 2001.

BRUGGER, Walter szerk.: Filozófiai lexikon. Ford. BALÁZS István [és mások], szerk. MEZEI Balázs. Bp. 2005.

CSABA Ferenc szerk.: A matematika filozófiája a 21. század küszöbén. Bp. 2003.

GRAYLING, A. C.: Filozófiai kalauz. Ford. AMBRUS Gergely [és mások], szerk. FORRAI Gábor. Bp. 1997.

HAMLYN, D. W.: A nyugati filozófia története. Ford. HEGYMEGI KISS Áron. Bp. 1998.

HÁRSING László: A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig. Miskolc, 2002.

HELLER Ágnes: Általános etika. Ford. BERÉNYI Gábor. Bp. 1994.

HUORANSZKI Ferenc: Modern metafizika. Bp. 2001.

KING, Peter J.: Száz nagy filozófus. Ford. KARSAI Gábor. Bp. 2005.

KUNZMANN, Peter – BURKARD, Franz-Peter – WIEDMANN, Franz: [SH] Atlasz – Filozófia. Ford. JENEI Kinga – JENE Zsolt. Bp. 1999.

LANG, Bernhard: Menny és pokol. Túlvilághit az ókortól napjainkig. Ford. LISKA Endre. Bp. 2007.

LENDVAI L. Ferenc – NYÍRI Kristóf: A filozófia rövid története a Védáktól Wittgensteinig. Bp. 1995.

LEEUW, Gerardus van der: A vallás fenomenológiája. Ford. BENDL Júlia – DANI Tivadar – TAKÁCS László. Bp. 2001.

McGRATH, Alister E.: Bevezetés a keresztény teológiába. Ford. ZSENGELLÉR József. Bp. 2002.

MÉSZÁROS András: A filozófia Magyarországon a kezdetektől a 19. század végéig. Pozsony, 2008.

PAIS István: A filozófia története. Bp. 2005.

STRAUSS, Leo – CROPSEY, Joseph: A politikai filozófia története 1-2. Ford. MEZET György [és mások]. Bp. 1994.

STEIGER Kornél: Filozófiai kislexikon. Bp. 1999.

WARBURTON, Nigel: Bevezetés a filozófiába. Ford. BÁNKI Dezső. Bp. 2005, 2000, 1993.

ZIMMER, Robert: Filozófusbejáró. Kulcs a klasszikus filozófiai művek jobb megértéséhez. Ford. DERÉKY Géza. Bp. 2006.

 

3.        Ókori Kelet és az iszlám

ARMSTRONG, Karen: Buddha. Ford. STEFANOVITS Péter. Bp. 2007.

ARMSTRONG, Karen: Mohamed: az iszlám nyugati szemmel. Ford. PÉRI Benedek. Bp. 1998.

CONZE, Edward: A buddhizmus rövid története. Ford. ZENTAI György. Bp. 2000.

KLOSTERMAIER, Klaus K.: Bevezetés a hinduizmusba. Ford. ZENTAI György. Bp. 2001.

ŐRI Sándor: Konfuciusz élete és kora. Bp. 2002.

RAD, Gerhard von: Az Ószövetség teológiája 1-2. Ford. GÖRFÖL Tibor [és mások]. Bp. 2000-2001.

PUSKÁS Ildikó: Lélek a körforgásban. A hinduizmus születése. Bp. 2000.

SKILTON, Andrew: A buddhizmus rövid története. Ford. AGÓCS Tamás. Bp. 1997.

TÓTH-SOMA László: Veda-rahasiya. Bevezetés a hinduizmus vallásfilozófiájába. Szeged, 1997.

WATT, William Montgomery: Az iszlám rövid története. Ford. FILIPCSEI Mirandella – SIMON Róbert. Bp. 2000.

YOULAN, Feng: A kínai filozófia rövid története. Bp. 2003.

 

4.        A klasszikus antikvitás

BARNES, Jonathan: Arisztotelész. Ford. KIRÁLY Zsuzsa. Bp. 1996.

KAUFMANN, Eva Maria: Szókratész. Ford. DERÉKY Géza. Bp. 2001.

KEREFERD, Georg Briscoe: A szofista mozgalom. Ford. MOLNÁR Gábor. Bp. 2003.

KIRK, G. S. – RAVEN, J. E. – SCHOFIELD, M.: A preszókratikus filozófusok. Ford. CZISZTER Kálmán – STEIGER Kornél. Bp. 1998.

LONG, Anthony Arthur: Hellenisztikus filozófia. Ford. STEIGER Kornél. Bp. 1998.

MARÓTH Miklós: A görög filozófia története. Bp. 2002.

MARÓTH Miklós: Arisztotelésztől Avicennáig. Bp. 2003.

ROSS, David: Arisztotelész. Ford. STEIGER Kornél. Bp. 2001, 1996.

SIMON Attila: Antigoné és Kreón törvénye, in Hét kérdés. Kortárs filozófiai írások. Pozsony, 2008. 187-235.

STEIGER Kornél: Lappangó örökség. Fejezetek a preszókratikus filozófia antik hagyományozásának történetéből. Bp. 1999.

STEIGER Kornél: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája. Bp. 1998.

TAYLOR, Alfred Edward: Platón. Ford. BÁRÁNY István – BETEGH Gábor. Bp. 1997.

WALLIS, Richard T.: Az újplatonizmus. Ford. BUZÁSI Gábor. Bp. 2002.

 

5.        Patrisztika

BROWN, Peter: Szent Ágoston élete. Ford. SÁGHY Marianne. Bp. 2007.

CHADWICK, Henry: A korai egyház. Ford. ERTSEY Krisztina – TORNAI Szabolcs. Bp. 2003, 1999, 1998.

HEIDL György: A keresztény és a szirének. Patrisztikus tanulmányok. Bp. 2005.

HEIDL György: Szent Ágoston megtérése. Bp. 2001.

KELLY, John Norman Davidson: Szent Jeromos élete, írásai és vitái. Ford. NEMES Krisztina. Bp. 2003.

KENDEFFY Gábor: Az egyházatyák és a szkepticizmus. Bp. 1999.

MARKUS, Robert A.: Nagy Szent Gergely és kora. Ford. SÁGHY Marianne. Bp. 2004.

MEYENDORFF, Jean: Krisztus az ortodox teológiában. Ford. IMRÉNYI Tibor – PERCZEL István – SZEGEDI Iván. Bp. 2003.

PESTHY Monika: A csábítás teológiája. A kísértés fogalmának története az ókorban. Bp. 2005.

STEAD, Christopher: Filozófia a keresztény ókorban. Ford. BUGÁR M. István. Bp. 2002.

VANYÓ László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe 787-ig. Bp. 1998.

 

6.        Középkor és reneszánsz

BOLBERITZ Pál – GÁL Ferenc: Aquinói Szent Tamás és teológiája. Bp. 1989.

BORBÉLY Gábor: Civakodó angyalok. Bevezetés a középkori filozófiába. Bp. 2008.

CRAEMER-REUGENBERG, Ingrid: Nagy Szent Albert. Ford. TRAUTTWEIN Éva. Bp. 2007.

DÉR Katalin: Szépséges értelem. Canterbury Szent Anzelm teológiája és filozófiája. Bp. 2001.

ECO, Umberto: Művészet és szépség a középkori esztétikában. Ford. Sz. MÁRTON Ibolya. Bp. 2007.

GÁBRIEL Asztrik: Abélard. Gödöllő, 1942.

GERÉBY György: A „semmiből teremtés” a skolasztikában, in FEHÉR Márta szerk.: A teremtés. Filozófiatörténeti tanulmányok. Bp. 1996. 9-95.

GILSON, Étienne: A középkori filozófia szelleme. Ford. TURGONYI Zoltán. Bp. 2000.

GUREVICS, Aron: Az individuum a középkorban. Ford. VÁRI Erzsébet. Bp. 2003.

KAPOSI Márton: Élő középkor, halhatatlan reneszánsz. Bp. 2006.

KELEMEN János: A filozófus Dante. Bp. 2002.

KORMOS József: Fides et cognitio. Aquinói Szent Tamás gondolataihoz kapcsolódó tanulmányok. Bp. 2008.

KRISTELLER, Paul Oskar: Szellemi áramlatok a reneszánszban. Ford. TAKÁCS Ferenc. Bp. 1980.

LÁNG Benedek: Mágia a középkorban. Bp. 2007.

LE GOFF, Jacques: Az értelmiség a középkorban. Ford. KLANICZAY Gábor. Bp. 2000, 1979, 1976.

MAGYAR László András szerk.: Pandaemonium. A keresztény démonológia kistükre. Bp. 2003.

PANOFSKY, Erwin: Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás. Ford. SZEGEDY-MASZÁK Mihály. Bp. 1986.

SIRAT, Colette: A zsidó filozófia a középkorban a kéziratos és a nyomtatott szövegek alapján. Ford. SALY Noémi. Bp. 1999.

SKINNER, Quentin: Machiavelli. Ford. PÁLOSFALVI Tamás. Bp. 1996.

TORRELL, Jean-Pierre O. P.: Aqunói Szent Tamás élete és műve. Ford. KOVÁCS Zsolt. Bp. 2007.

VAJDA, Georges: Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba. Ford. SALY Noémi. Bp. 2002.

 

7.        Kora újkor, újkor

ALMÁSI Miklós: Az értelem kalandjai. Bp. 1980.

BÁN Imre: Apáczai Csere János. Bp. 1958.

BENEDEK István: Rousseau. Bp. 1978.

BOROS Gábor – SCHMAL Dániel szerk.: Kortársunk, Descartes. Bp. 2000.

BOROS Gábor szerk.: Ész és szenvedély. Filozófiai tanulmányok a XVII-XVIII. századról. Bp. 2002.

BOROS Gábor szerk.: Politikai teológia - történeti perspektívában : Filozófia, politika, teológia a XVII-XVIII. században. Bp. 2006.

BOROS Gábor: Descartes. Bp. 1998.

BOROS Gábor: Spinoza és a filozófiai etika problémája. Bp. 1997.

CASSIRER, Ernst: A felvilágosodás filozófiája. Ford. SCHEER Katalin. Bp. 2007.

CZAKÓ István: Hit és egzisztencia. Tanulmányok Soren Kierkegaard hitfelfogásáról. Bp. 2001.

DELEUZE, Gilles: Nietzsche és a filozófia. Ford. KOVÁCS András Bálint – MOLDVAY Tamás. Debrecen–Bp. 1999.

DESGRAVES, Louis: Montesqiueu. Ford. DEÁK Attila. Bp. 2003.

DUNN, John: Locke. Ford. PÁLOSFALVI Tamás. Bp. 1992.

FEKETE László: Világ, teremtés és idő a 17. századi természetfilozófiában, in FEHÉR Márta szerk.: A teremtés. Filozófiatörténeti tanulmányok. Bp. 1996. 95-129.

GYENGE Zoltán: Schelling élete és filozófiája. Máriabesnyő-Gödőllő, 2005.

KÖPECZI Béla: A francia felvilágosodás. Bp. 1986.

LUDASSY Mária szerk.: A felvilágosodás álmai és árnyai. Bp. 2007.

LUDASSY Mária: Elhiszem, mert ésszerű. Tanulmányok az angol és a francia felvilágosodás koráról. Bp. 1999.

MAROUIS, André: Voltaire. Ford. LACZKÓ Géza. Bp. 1990.

SUKI Béla: Hegel filozófiai rendszerének alapkérdései. Bp. 1981.

TATÁR György: Az öröklét gyűrűje. Nietzsche és az örök visszatérés gondolata. Bp. 2000.

TENGELYI László: Kant. Bp. 1995.

VIDRÁNYI Katalin: A kanti Istenfogalom, in FEHÉR Márta szerk.: A teremtés. Filozófiatörténeti tanulmányok. Bp. 1996. 151-173.

WHEEN, Francis: Karl Marx. Ford. GÖBÖLYÖS Magdolna – KONOK Péter. Bp. 2004.

 

8.        20. század

COHEN-SOLAL, Annie: Sartre (1905-1980). Ford. NAGY Nóra – VAJDA Lőrinc. Bp. 2001.

DARABOS Pál: Hamvas Béla. Egy életmű fiziognómiája 1-3. Bp. 2002.

ECO, Umberto: Az új középkor. Ford. BARNA Imre. Bp. 2008.

FEHÉR M. István: Heidegger és a szkepticizmus. A szkeptikus kételyen át a hermeneutikai kérdésig. Bp. 1998.

HELL Judit – LENDVAI L. Ferenc – PERECZ László: Magyar filozófia a XX. században 1-2. Bp. 2000-2001.

HELL Judit: Van-e feminista filozófia? Bp. 2006.

JENKINS, Keith: Ne zárkózzunk be teljesen! Posztmodernitásról, posztmodernizmusról és történelemről, ford. KESZEI András, in Korall 2000. Nyár, 155-169.

KŐSZEGI Lajos szerk.: Nietzsche–tár. Szemelvények a magyar Nietzsche–irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996.

LÁNCZI András: A XX. század politikai filozófiája. Bp. 2007.

MÉSZÁROS Vilma: Camus. Bp. 1973.

OLAY Csaba: Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa. Bp. 2008.

SUTYÁK Tibor: Michel Foucault gondolkodása. Máriabesnyő-Gödöllő, Bp. 2007.

SZERDAHELYI István: Lukács György. Bp. 1988.

 

9.        Alapvető weboldalak:    www.filozofia.lap.hu                   www.szabadbolcseszet.elte.hu               www.mindentudas.hu           www.mft-hps.hu

 

 

10.     A legjelentősebb kurrens folyóiratok, periodikák: Athenaeum (Budapest), Existentia (Szeged), Filozófiai Figyelő (Budapest), Filozófiai Füzetek (Budapest), Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei (Budapest), Társadalmi Szemle (Budapest), Világosság (Budapest).

 
 

 

Profilkép


Archívum

Naptár
<< Május / 2020 >>